Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG TRƯỜNG HỌC

Thứ năm - 13/09/2018 17:25

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG TRƯỜNG HỌC

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG TRƯỜNG HỌC
6d2a1734ok
 
6d2a1737ok
6d2a174ok9
 
6d2a1742ok


1. Các nguyên nhân gây ra cháy n trong sinh hot hng ngày:
- Hàn ct kim loi.
Trong quá trình hàn ct kim loi, nhit đ ca ngn la có th lên đến 3000°C. Quá trình hàn ct kim loi s làm phát sinh các x hàn (nhit đ trên 1000°C) bn ra xung quanh rt d gây ha hon khi tiếp xúc vi các vt d cháy.
- Vn đ s dng đin:
Vic tý câu, móc thêm các thiết b tiêu thđin khác vi thiết kế ban đu hay làm đu ni dây dn đin tùy tin, không đm bo k thut; không thường xuyên kim tra, sa cha kp thi các đon dây dn đã cũ…đu dn đến tình trng mt an toàn PCCC.
S
dng các thiết bđin vượt quá công sut cho phép gây nóng dây dn, làm cho dây nóng chy dn đến chp đin.

- Vic thp hương, đt đèn, đt vàng mã tràn lan hin nay cũng là mt trong nhng nguyên nhân tim n gây ha hon trong các h gia đình.
- S dng, vn chuyn gas không đúng quy đnh.
- B trí các vt dng sinh hot ba bãi trên các li thoát him như ca đi, cu thang b
- Nâng cp các thiết bxe máy, ô tô không đúng k thut gây cháy n khi xe lưu thông.
2. Các bin pháp phòng chng cháy n:
- Đi vi các sơ s hàn ct kim loi:
 1. Ch các cơ s cn nêu cao trách nhim v công tác phòng cháy cha cháy, ph biến kiến thc van toàn cháy n ti cơ s cho công nhân.
 2. Trong quá trình hàn ct kim loi phi c người trông coi, t chc che chn cn thn bng các vt liu không cháy hoc di chuyn các vt liu d cháy ra khu vc an toàn.
 3. Ch s dng các dng c hàn ct đm bo an toàn.
- Trong s dng đin:
 1. Phi đt Ap-to-mat hoc cu dao đin tng cho đường dây đin chính, ph, cho tng thiết bđin có công sut ln trong nhà.Trang b máy n áp đ tránh hin tượng gây cháy n do quá dòng, quááp.
 2. Các dây đin ni vào các thiết bđin phi đm bo đ bn và gn. Không co, kéo dây đin, treo các vt nng lên dây đin. Không đ các đường dây dn đin, các cu chì, cu dao b r, nếu b r thì phi xem xét sa cha, thay mi kp thi đđm bo an toàn.
 3. Không dùng dây dn có tiết din nh cho các dng cđin có công sut ln đ tránh gây cháy n. Không đt bt kì vt gì trên dây đin, cm, công tc, cu chì, cu dao đin, Không dùng đinh, dây thép đ buc gi dây đin vì dây dn tiếp xúc vi kim loi s băn mòn. Không lun dây đin qua mái nhà, mái hiên làm bng các cht liu lá, tôn, không câu mc tùy tin ngun đin, không đ h các mi ni dây đin gây nguy him.
 4. Nhng thiết b, đ dùng đin trong nhà… nếu quá cũ cn được thay mi hoc phi được kim tra thường xuyên đ có kế hoch sa cha. Khi không s dng các thiết b tiêu thđin hoc đang s dng mà b mt đin thì cn ngt ngay các thiết bđin ra khi ngun đin (bàn là, bình đun nước, bếp đin,). Thường xuyên kim tra, bo dưỡng, v sinh cho các thiết b, dng cđin.
 5. S dng loi bình đun nước siêu tc t ngt khi đãđun xong. Khi b hng chếđ t ngt thì phi ngưng s dng, mang đi sa cha hoc thay bình mi. Không dùng bếp đin đ dun nu mà không có người ln trông coi. Tránh cho tr nh, người già, người không minh mn tiếp xúc vi các thiết b, đ dùng đin trong nhà.
 6. Đt các cht gây cháy (gas, xăng, du, giy,) xa các thiết b, dng c. Không lp đt cm đin nhng nơi m ướt, trong nhà v sinh, nhà tm.
 7. Trước khi ra khi nhà phi tt tt c các thiết b tiêu th, đ dùng đin và trước khi đi ng phi kim tra li các thiết b, đ dùng nhưđèn, qut, ngt đin đi vi các thiết b tiêu thđin không cn thiết.
- Vic thp hương, đt vàng mã:
 1. Bàn th dùđt trên cao hay dưới đt nên được b trí gn gàng mt góc.
 2. Hn chế vic thp hương th cúng, hóa vàng đến mc thp nht.
 3. Trường hp cn thiết phi thp hương cúng tế, cn có người trông coi, hóa vàng đúng nơi quy đnh, tránh nơi có gió, cách xa các vt dng d cháy.
- Vn đ s dng gas:
 1. Thường xuyên kim tra ng dn gas, van khóa đ kp thi thay mi nếu không đm bo yêu cu.
 2. S dng các loi bếp gas, bình gas có kim đnh cht lượng, dây dn gas chuyên dùng.
 3. Các bình gas phi được đt tư thế thng đng, thông thoáng, thp hơn bếp hoc cách xa bếp.
 4. Khi thay bình mi phi kim tra xem bình gas có b h van không đđm bo an toàn.
 5. Khi không đun nu, phi tt bếp gas, khóa cht van đúng cách.
 6. Không sang chiết gas trái phép dưới bt kì hình thc nào.
- Không đ ba bãi các vt dng sinh hot gia đình trên các li đi, ca thoát him, cu thang b nhm to điu kin thoát nn mt cách nhanh nht nếu không may có s c ha hon xy ra.
- Không tý nâng cp các thiết bxe máy, ô tô. Không đ các phương tin này gn ngun nhit, d phát sinh cháy n.
- Hc tp, nâng cao nhn thc v phòng cháy cha cháy cho bn thân, người trong gia đình và nhng người xung quanh.
- Trang bđy đ các thiết b phòng cháy cha cháy cho gia đình và khu vc sinh sng; d kiến các tình hung thoát nn khi có cháy xy ra, đng thi tiến hành tp dượt cho mi người biết cách s dng các thiết bđó trong nhng tình hung khn cp.
- Trường hp có cháy, cn tìm cách nhanh nht báo cho mi người xung quanh biết, gi cho cnh sát PCCC theo s 114, s dng các thiết b cha cháy, thoát him có trong nhà đ thoát ra ngoài nhanh chóng.
3. Các trang thiết b cn có trong gia đình đ phòng cháy cha cháy:
Bình cu ha
Cht cha cháy có trong bình có tác dng dp tăt nhanh chóng các đám cháy nh, nơi kín gió, cháy do chp đin vi thao tác d s dng.
Mt n chng khói thoát him
Được làm t vt liu chng cháy bo vđu cho người s dng tránh tn thương trong quá trình thoát him. Bu lc ca mt n có tng lc khí làm t than hot tính giúp người s dng tránh hít phi các khói đc thoát ra trong đám cháy. Thi gian phòng h ca mt n lên đến 30 phút, giúp kéo dài thi gian đ người b nn kp thoát ra khi nơi xy ra cháy hoc ch lc lượng cu hộứng cu.
Chăn cu ha
Là loi chăn chu được nhit cao, dùng đ dp la và qun vào người đ thoát ra khi vùng cháy an toàn.
Búa thoát him
Dùng đđp v kính, cưa g, cưa st, ct dây…đ kp thi thoát ra ngoài khi gp s c cháy n.
Đèn pin
Đèn pin thoát him hin nay được thiết kế có cu to đa năng vi búa đp kính, dao ct dây, đèn nhp nháy báo đng, nam châm đếđèn đ gn lên tBÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG TRƯỜNG HỌC
1. Các nguyên nhân gây ra cháy n trong sinh hot hng ngày:
- Hàn ct kim loi.
Trong quá trình hàn ct kim loi, nhit đ ca ngn la có th lên đến 3000°C. Quá trình hàn ct kim loi s làm phát sinh các x hàn (nhit đ trên 1000°C) bn ra xung quanh rt d gây ha hon khi tiếp xúc vi các vt d cháy.
- Vn đ s dng đin:
Vic tý câu, móc thêm các thiết b tiêu thđin khác vi thiết kế ban đu hay làm đu ni dây dn đin tùy tin, không đm bo k thut; không thường xuyên kim tra, sa cha kp thi các đon dây dn đã cũ…đu dn đến tình trng mt an toàn PCCC.
S
dng các thiết bđin vượt quá công sut cho phép gây nóng dây dn, làm cho dây nóng chy dn đến chp đin.

- Vic thp hương, đt đèn, đt vàng mã tràn lan hin nay cũng là mt trong nhng nguyên nhân tim n gây ha hon trong các h gia đình.
- S dng, vn chuyn gas không đúng quy đnh.
- B trí các vt dng sinh hot ba bãi trên các li thoát him như ca đi, cu thang b
- Nâng cp các thiết bxe máy, ô tô không đúng k thut gây cháy n khi xe lưu thông.
2. Các bin pháp phòng chng cháy n:
- Đi vi các sơ s hàn ct kim loi:
 1. Ch các cơ s cn nêu cao trách nhim v công tác phòng cháy cha cháy, ph biến kiến thc van toàn cháy n ti cơ s cho công nhân.
 2. Trong quá trình hàn ct kim loi phi c người trông coi, t chc che chn cn thn bng các vt liu không cháy hoc di chuyn các vt liu d cháy ra khu vc an toàn.
 3. Ch s dng các dng c hàn ct đm bo an toàn.
- Trong s dng đin:
 1. Phi đt Ap-to-mat hoc cu dao đin tng cho đường dây đin chính, ph, cho tng thiết bđin có công sut ln trong nhà.Trang b máy n áp đ tránh hin tượng gây cháy n do quá dòng, quááp.
 2. Các dây đin ni vào các thiết bđin phi đm bo đ bn và gn. Không co, kéo dây đin, treo các vt nng lên dây đin. Không đ các đường dây dn đin, các cu chì, cu dao b r, nếu b r thì phi xem xét sa cha, thay mi kp thi đđm bo an toàn.
 3. Không dùng dây dn có tiết din nh cho các dng cđin có công sut ln đ tránh gây cháy n. Không đt bt kì vt gì trên dây đin, cm, công tc, cu chì, cu dao đin, Không dùng đinh, dây thép đ buc gi dây đin vì dây dn tiếp xúc vi kim loi s băn mòn. Không lun dây đin qua mái nhà, mái hiên làm bng các cht liu lá, tôn, không câu mc tùy tin ngun đin, không đ h các mi ni dây đin gây nguy him.
 4. Nhng thiết b, đ dùng đin trong nhà… nếu quá cũ cn được thay mi hoc phi được kim tra thường xuyên đ có kế hoch sa cha. Khi không s dng các thiết b tiêu thđin hoc đang s dng mà b mt đin thì cn ngt ngay các thiết bđin ra khi ngun đin (bàn là, bình đun nước, bếp đin,). Thường xuyên kim tra, bo dưỡng, v sinh cho các thiết b, dng cđin.
 5. S dng loi bình đun nước siêu tc t ngt khi đãđun xong. Khi b hng chếđ t ngt thì phi ngưng s dng, mang đi sa cha hoc thay bình mi. Không dùng bếp đin đ dun nu mà không có người ln trông coi. Tránh cho tr nh, người già, người không minh mn tiếp xúc vi các thiết b, đ dùng đin trong nhà.
 6. Đt các cht gây cháy (gas, xăng, du, giy,) xa các thiết b, dng c. Không lp đt cm đin nhng nơi m ướt, trong nhà v sinh, nhà tm.
 7. Trước khi ra khi nhà phi tt tt c các thiết b tiêu th, đ dùng đin và trước khi đi ng phi kim tra li các thiết b, đ dùng nhưđèn, qut, ngt đin đi vi các thiết b tiêu thđin không cn thiết.
- Vic thp hương, đt vàng mã:
 1. Bàn th dùđt trên cao hay dưới đt nên được b trí gn gàng mt góc.
 2. Hn chế vic thp hương th cúng, hóa vàng đến mc thp nht.
 3. Trường hp cn thiết phi thp hương cúng tế, cn có người trông coi, hóa vàng đúng nơi quy đnh, tránh nơi có gió, cách xa các vt dng d cháy.
- Vn đ s dng gas:
 1. Thường xuyên kim tra ng dn gas, van khóa đ kp thi thay mi nếu không đm bo yêu cu.
 2. S dng các loi bếp gas, bình gas có kim đnh cht lượng, dây dn gas chuyên dùng.
 3. Các bình gas phi được đt tư thế thng đng, thông thoáng, thp hơn bếp hoc cách xa bếp.
 4. Khi thay bình mi phi kim tra xem bình gas có b h van không đđm bo an toàn.
 5. Khi không đun nu, phi tt bếp gas, khóa cht van đúng cách.
 6. Không sang chiết gas trái phép dưới bt kì hình thc nào.
- Không đ ba bãi các vt dng sinh hot gia đình trên các li đi, ca thoát him, cu thang b nhm to điu kin thoát nn mt cách nhanh nht nếu không may có s c ha hon xy ra.
- Không tý nâng cp các thiết bxe máy, ô tô. Không đ các phương tin này gn ngun nhit, d phát sinh cháy n.
- Hc tp, nâng cao nhn thc v phòng cháy cha cháy cho bn thân, người trong gia đình và nhng người xung quanh.
- Trang bđy đ các thiết b phòng cháy cha cháy cho gia đình và khu vc sinh sng; d kiến các tình hung thoát nn khi có cháy xy ra, đng thi tiến hành tp dượt cho mi người biết cách s dng các thiết bđó trong nhng tình hung khn cp.
- Trường hp có cháy, cn tìm cách nhanh nht báo cho mi người xung quanh biết, gi cho cnh sát PCCC theo s 114, s dng các thiết b cha cháy, thoát him có trong nhà đ thoát ra ngoài nhanh chóng.
3. Các trang thiết b cn có trong gia đình đ phòng cháy cha cháy:
Bình cu ha
Cht cha cháy có trong bình có tác dng dp tăt nhanh chóng các đám cháy nh, nơi kín gió, cháy do chp đin vi thao tác d s dng.
Mt n chng khói thoát him
Được làm t vt liu chng cháy bo vđu cho người s dng tránh tn thương trong quá trình thoát him. Bu lc ca mt n có tng lc khí làm t than hot tính giúp người s dng tránh hít phi các khói đc thoát ra trong đám cháy. Thi gian phòng h ca mt n lên đến 30 phút, giúp kéo dài thi gian đ người b nn kp thoát ra khi nơi xy ra cháy hoc ch lc lượng cu hộứng cu.
Chăn cu ha
Là loi chăn chu được nhit cao, dùng đ dp la và qun vào người đ thoát ra khi vùng cháy an toàn.
Búa thoát him
Dùng đđp v kính, cưa g, cưa st, ct dây…đ kp thi thoát ra ngoài khi gp s c cháy n.
Đèn pin
Đèn pin thoát him hin nay được thiết kế có cu to đa năng vi búa đp kính, dao ct dây, đèn nhp nháy báo đng, nam châm đếđèn đ gn lên tường kích thước nh gn, có thđ bt kìđâu trong nhà, trên xe, rt thun tin cho người s dng.
Ngoài ra, đi vi nhng gia đình sng trong nhà cao tng, chung cư, nên trang b thêm dây thoát himròng rc thoát him đ kp thi thoát him t trên tng cao xung mt đt an toàn khi có ha hon.
Các em yêu quý.
Sau buổi tuyên truyền hôm nay, hi vọng các em sẽ tích lũy được kiến thức về phòng chống cháy nổ.  Khi đã có kiến thức, Chính bản thân các em là những tuyên truyền viên tích cực để bảo vệ cho gia đình, hàng xóm và chính bane thân mỗi chúng ta

ường kích thước nh gn, có thđ bt kìđâu trong nhà, trên xe, rt thun tin cho người s dng.
Ngoài ra, đi vi nhng gia đình sng trong nhà cao tng, chung cư, nên trang b thêm dây thoát himròng rc thoát him đ kp thi thoát him t trên tng cao xung mt đt an toàn khi có ha hon.
Các em yêu quý.
Sau buổi tuyên truyền hôm nay, hi vọng các em sẽ tích lũy được kiến thức về phòng chống cháy nổ.  Khi đã có kiến thức, Chính bản thân các em là những tuyên truyền viên tích cực để bảo vệ cho gia đình, hàng xóm và chính bane thân mỗi chúng ta

 

Tác giả bài viết: Lê Thị Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn