Trang nhất » Tin Tức » Thông báo tuyển sinh

KẾ HOACH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024-2025

Thứ sáu - 14/06/2024 18:52

KẾ HOACH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024-2025

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG  
Trường THCS Nguyễn Trãi 
-------------------------
Số .../KH-THCSNT                              
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-------------------------
 
                                                          Hà Đông, ngày 16 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh năm học 2024-2025

Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020; Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017; Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 18/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 05/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh); Thực hiện Công văn số 963/SGDĐT-QLT ngày 03/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2024 -2025;
Căn cứ Kế hoạch số 203/KH-BCĐ ngày 15/5/2024 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông về việc tuyển sinh vào các trường MN, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025;
          Căn cứ Kế hoạch phát triển giáo dục của phường Nguyễn Trãi giai đoạn 2020-2025; thực trạng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường; kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2024 trên địa bàn phường Nguyễn Trãi.
          Trường THCS Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS.
2. Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Phát huy và sử dụng hiệu quả CSVC, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường.
3. Tất cả học sinh đang cư trú trên địa bàn phường Nguyễn Trãi trong độ tuổi, đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh trường THCS, có nguyện vọng đều được vào học lớp 6 năm học 2024-2025 trường THCS Nguyễn Trãi.
II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
- Xét tuyển.
         III. ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ, CHỈ TIÊU VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH
1. Đối tượng
- Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại phường Nguyễn Trãi (trừ Chung cư HUD3).
2. Độ tuổi:
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2013).
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học;
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định;
3. Hồ sơ dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển vào học lớp 6 (theo mẫu của nhà trường) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
- Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
4. Chỉ tiêu
         - Trường THCS Nguyễn Trãi được Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận Hà Đông giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025 là 11 lớp với 495 học sinh.
4. Thời gian tuyển sinh:
a. Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 07/7/2024 đến hết ngày 09/7/2024.
b. Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/7/2024 đến hết ngày 18/7/2024.
- Thời gian nhận hồ sơ:
+ Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.
+ Chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.
     IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với trường
1.1 Hiệu trưởng các trường chủ động phối hợp với UBND phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công và xác minh, làm rõ thông tin cư trú đối với những trường hợp phát sinh trong quá trình tuyển sinh; chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 của đơn vị, báo cáo phòng GDĐT. Tham gia đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GDĐT, phòng GDĐT tổ chức.
1.2. Thông báo công khai tại trường về tuyến tuyển sinh do BCĐTS quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày
28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân.

1.3. Hướng dẫn cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh tự kê khai các thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh, trong đó có thông tin về cư trú của học sinh (gồm Số định danh cá nhân của học sinh, nơi thướng trú, nơi ở hiện tại….).
1.4. Công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường và địa phương
1.5. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS về tuyển sinh trực tuyến.
1.6. Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường;
1.7. Thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường, trình Trưởng phòng GDĐT ra Quyết định thành lập.
1.8. Tổ chức tuyển sinh theo quy định.
2. Đối với thành viên Hội đồng tuyển sinh
a. Nghiêm túc thực hiện kế hoạch tuyển sinh của các cấp đã đề ra.
b. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký đự tuyển, các quy định về xét tuyển, lập danh sách học sinh trúng tuyển khi đã được Phòng GDĐT duyệt.
c. Trực tiếp giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo (nếu có), thực hiện chế độ báo cáo trong thời gian tuyển sinh theo quy định.
3. Đối với các bậc phụ huynh
a. Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con em đúng thời gian quy định
b. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trong đơn xin nhập học và các hồ sơ minh chứng, tạo điều kiện giúp nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh.
V. LỊCH LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Chuẩn bị
a. CSVC:
- Máy tính quản trị dữ liệu tuyển sinh
- Tài khoản và mật khẩu quản trị
- Máy tính hỗ trợ đăng ký trực tuyến cho CMHS
b. Nhân sự:
- Ban tuyển sinh: Các CBTS được tập huấn về việc hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến, thu và kiểm tra hồ sơ để báo cáo Trưởng ban tuyến sinh.
- Cán bộ hỗ trợ quản trị dữ liệu tuyển sinh: hỗ trợ Hiệu trưởng theo dõi, cập nhật và chọn học sinh trúng tuyển.
2. Đăng ký tuyển sinh trực tuyến (từ 7/7/2024 đến hết 9/7/2024)
a. Đối tượng: Cha mẹ học sinh (CMHS), cán bộ tuyển sinh (CBTS)
b. Thời gian: Từ 07/7/2024 đến hết 09/7/2024.
c. Địa chỉ truy cập: www.tsdaucap.hanoi.gov.vn
d. Chuẩn bị:
- Máy tính có kết nối Internet.
- Mã số và Mật khẩu của học sinh.
e. Nhiệm vụ:
- Các thành viên trong Ban tuyển sinh hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến.
3. Đăng ký tuyển sinh trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh (từ 13/7/2024 đến hết 18/7/2024)
a. Đối tượng: CMHS, cán bộ tuyển sinh.
b. Thời gian: Từ 13/7/2024 đến 18/7/2024.
c. Chuẩn bị:
- Danh sách thu hồ sơ của nhà trường
- Phiếu bàn giao hồ sơ khi CMHS đến đăng ký
- Biên bản đề nghị sửa chữa dữ liệu học sinh
d. Nhiệm vụ:
* Cán bộ tuyển sinh:
- Tiếp nhận hồ sơ khi CMHS đến đăng ký.
- Kiểm tra đối chiếu hồ sơ học sinh, nếu đủ và hợp lệ thì tiếp nhận.
- Nếu có trường hợp đề nghị đính chính thông tin của học sinh, CBTS lập Danh sách và bàn giao cho Trưởng ban tuyển sinh.
- Cuối ngày bàn giao hồ sơ và Danh sách tiếp nhận cho Trưởng ban tuyển sinh.
* Trưởng ban tuyển sinh:
- Nhập mới học sinh đăng ký.
- Sửa chữa thông tin học sinh đã đăng ký (nếu có đề nghị đính chính).
4. Chế độ báo cáo:
a. Đối tượng: Trưởng ban tuyển sinh.
b. Thời gian:
- Ngày 17/4/2024: nộp Tờ trình đề xuất tuyển sinh năm học 2024 - 2025 của đơn vị (tuyến tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh).
- Ngày 14/6/2024: dự Hội nghị Hiệu trưởng triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 của BCĐTS.
- Từ ngày 01/7/2024: tuyển sinh theo kế hoạch của BCĐTS.
- Ngày 19/7/2024: báo cáo về phòng GDĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất
được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

- Ngày 29/7/2024: nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025 của trường THCS Nguyễn Trãi.

 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (để b/c);                    
- Thành viên HĐTS trường (để t/h);
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xinh

 
 

Tác giả: THCS Nguyễn Trãi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

26102023

Tiêu chí trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Thời gian đăng: 14/06/2024

2555

THỐNG NHẤT CÁC KHOẢN THU KHÁC NĂM HỌC 2022-2023

Thời gian đăng: 05/11/2022

4942

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2022

Thời gian đăng: 05/11/2022

4866

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2022

Thời gian đăng: 05/11/2022

TT36

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GDPT NĂM HỌC 2022-2023

Thời gian đăng: 03/11/2022

TT36

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GDPT NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian đăng: 03/11/2022

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,628
  • Tháng hiện tại36,237
  • Tổng lượt truy cập5,744,391

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

quan uy ha dong

flash violet

violympiclogo

ts

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây