Trang nhất » Văn bản » Văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 36/2017 03/11/2021 THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022
2 1/9/2021 03/11/2021 THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG, NĂM HỌC 2021-2022
3 130A 03/11/2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022
4 1/9/2021 03/11/2021 THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
5 số 995 PGDĐT 30/09/2021 Hướng dẫn hoạt động chuyên môn năm học 2021-2022
6 130/KH-BCĐ 12/05/2017 Ngày 12 tháng 5 năm 2017, UBND Quận Hà Đông ban hành Kế hoạch số 30/KH-BCD về việc tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017-2018.
7 06/KH-CĐGD 23/02/2017 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

Số: 06/KH-CĐGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017
KẾ HOẠCH
Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên
trong ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thực hiện Chương trình số 04-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ ngày 14/02/2017 của Liên đoàn Lao động thành phố về Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV,NV) ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.
- Xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV,NV là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp công đoàn Giáo dục Thủ đô nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc xây dựng đội ngũ CBGV,NV Thủ đô “KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – TẬN TÌNH – THÂN THIỆN”, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp.
- Thực hiện Quy định các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ; trong quan hệ xã hội là định hướng cho CBGV,NV các chuẩn mực trong giải quyết công việc với nhà trường, gia đình và xã hội.
2. Yêu cầu
- Công đoàn các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội tập trung tuyên truyền và triển khai sâu rộng Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố đến toàn thể CBGV,NV trong đơn vị, trên cơ sở đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBGV,NV, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
- Việc tổ chức triển khai thực hiện phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục, cách thức tổ chức triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.
1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa tiến bộ, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, vận động CBGV,NV thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp trong CNVCLĐ Thủ đô”gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”,nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 04-CTr/TU về phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020.
- Tuyên truyền những giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến, truyền thống của đội ngũ nhà giáo, thi đua lập thành tích góp phần thực hiện nghị quyết 29 của BCH Trung ương đảng về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Thủ đô và đất nước.
- Tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ CBGV,NV trong toàn ngành GD&ĐT Thủ đô phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ mê tín dị đoan và thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch” và “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy tắc ứng xử đến toàn thể CBGV,NV trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy tắc ứng xử của CBGV,NV trong các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội gắn với việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Năm kỷ cương hành chính 2017, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và nhiệm vụ của CBGV,NV.
- Tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền,vận động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đảm bảo thiết thực; vận động toàn thể mỗi CBGV,NV Thủ đô thực hiện tốt các chuẩn mực của Quy tắc ứng xử.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy tắc ứng xử trong CBGV,NV. Định kỳ, tổ chức kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo. Xây dựng các mô hình, cách làm hay để nhân rộng.
- Tập trung nghiên cứu bổ sung quy định của Quy tắc ứng xử vào các quy chế, quy định, nội quy của các cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.
- Tổ chức đăng ký và cam kết thực hiện tốt các nội dung liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hóa đối với toàn thể CBGV,NV.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội:
Tổ chức xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo và triển khai việc thực hiện Quy tắc ứng xử của CBGV,NV tới công đoàn các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội.

2. Công đoàn các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội:
- Căn cứ kế hoạch của Công đoàn Giáo dục Hà Nội và tình hình thực tiễn CBGV,NV tại các đơn vị, các Công đoàn đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội xây dựng tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền, vận động CBGV,NV thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị.
- Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu bổ sung những nội dung của Quy tắc ứng xử vào các quy chế, quy định, nội quy của các cơ quan, đơn vị; Đưa việc thực hiện Quy tắc ứng xử vào nội dung thi đua của tập thể cá nhân hàng năm.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử trong từng học kỳ, tổ chức khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể và các cá nhân tiêu biểu.
Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục thành phố đề nghị các Công đoàn đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.


Nơi nhận:
- LĐLĐ TP (Để báo cáo);
- CĐCS trực thuộc (Để thực hiện);
- Lưu VP. TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)Trần Thị Thu Hà
8 SGD ĐT HN 02/02/2017 Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học
9 THCSNT01 01/01/2017 Kết quả thi thiết kế bài giảng Elearning cấp thành phố năm 2017
10 Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập

Văn bản mới

36/2017

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian đăng: 03/11/2021

1/9/2021

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG, NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian đăng: 03/11/2021

130A

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian đăng: 03/11/2021

1/9/2021

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Thời gian đăng: 03/11/2021

số 995 PGDĐT

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn năm học 2021-2022

Thời gian đăng: 30/09/2021

130/KH-BCĐ

Kế hoạch 130/KH-BCĐ v/v tuyển sinh vào các trường Mầm non, Lớp 1, Lớp 6 năm học 2017-2018

Thời gian đăng: 30/06/2017

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay1,051
  • Tháng hiện tại43,531
  • Tổng lượt truy cập1,977,746

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

quan uy ha dong

flash violet

violympiclogo

ts

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây